DRET MERCANTIL I SOCIETARI   

L’activitat empresarial està actualment sotmesa a un procés d’internacionalització i de competència, això complica la presa de decisions i la direcció de les empreses depèn, cada vegada més, dels seus assessors legals en matèria mercantil i fiscal, aportant seguretat als negocis.

L’Àrea Mercantil té com objectiu assessorar amb eficàcia sobre el compliment de la normativa aplicable en tot allò relacionat amb l’activitat de l’empresa; en la negociació, subscripció i execució de contractes propis de l’activitat empresarial i en totes aquelles circumstàncies que afectin al desenvolupament i funcionament dels seus òrgans d’ administració, deliberació i govern.

Els principals serveis que oferim son:

• Societats:

Constitucions.
Ampliacions i reduccions de capital.
Modificacions estatutàries: trasllat de domicili social, canvis en els òrgans socials, objecte social, etc..
Reorganitzacions corporatives i de grups.
Transformacions.
Creacions de societats holding.
Fusions, escissions i liquidacions.
Empresa familiar: planificació de la propietat familiar, disseny i realització de les operacions societaries necessàries per assolir una estructura patrimonial òptima que perduri en el temps.

• Compravenda d’empreses i societats.

• Contractació mercantil:

Contractació industrial.
Contractes d’obra i clau en mà.
Contractació comercial: distribució, franquícia i agència.
Contractes de prestació de serveis professionals i industrials.
Constitució de garanties: avals i fiances, hipoteques mobiliàries, penyores i penyores sense desplaçament.

• Dret Energètic.