DRET FISCAL   

L’Àrea Fiscal té com a objectiu oferir als seus clients, tant a empreses com a particulars, un servei global de planificació fiscal, basat en l’assessorament individualitzat i adaptat a les necessitats específiques de cada client.

Els principals serveis que oferim son:

• Imposició directa

• Impost sobre societats: Planificació fiscal i confecció de la declaració.
• Impost sobre la renda de les persones físiques: Planificació fiscal i confecció de la declaració.
• Impost sobre el Patrimoni.
• Impost sobre Successions i Donacions.

• Imposició indirecta

• Impost sobre el Valor Afegit.
• Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
• Impost sobre Primes d’ Assegurances.
• Impostos especials.

• Imposició local i autonòmica

• Impostos, tasses i recàrrecs locals
• Tributació comunitats autònomes.

• Procediments tributaris

• Gestió tributària, consultes, reclamacions.
• Procediments d’ inspecció, comprovació dels diferents tributs.
• Interposició de recursos i reclamacions via econòmica, administrativa i contenciós-administrativa.
• Procediment sancionador.
• Procediment recaptador.